Wynajmujemy zestawy samochodowe wszystkich marek

Rozwijamy się dynamicznie od samego począ tku – od powstania firmy w 1976 roku. Dzię ki filiom w cał ej Europie, ponad 600 wykwalifikowanym pracownikom i imponują cej flocie, liczą cej ponad 18000 jednostek, jesteś my dzisiaj firmą niezależ ną od producentów i czoł owym firmą , która specjalizuje się wwynajmie zestawów samochodowych klasy cięż kiej. Jako przedsię biorstwo wchodzą ce w skł ad grupy GEFA należ ymy od roku 2008 do biznesowego segmentu Societe Generale Equipment Financefrancuskiego koncernu bankowego Societe Generale. Razem oferujemy integralne rozwią zania dla pojazdów uż ytkowych.

PEMA: Jeden partner – wszystkie marki

Nasza nowoczesna flota skł ada się z szerokiej gamy produktów i oferuje róż norodne rozwią zania transportowe, uwzglę dniają ce każ de wymagania. W zakresie pojazdów silnikowych mogą Pań stwo wybierać pomię dzy renomowanymi markami, takimi jak DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault i Volvo. W grupie przyczep i naczep oferujemy przede wszystkim takie marki jak Feldbinder, BERGERecotrail, Kögel, Krone i Schmitz Cargobull. Dzię ki współ pracy sprzedaż owej z producentem pojazdów specjalnych KAMAG nasza firma dodatkowo oferuje ekskluzywne rozwią zania wynajmu dla pojazdów pod zabudowę.