Skyldighet att anmäla skador

Olyckor kan hända vem som helst. Det viktiga för PEMA-kunder är att följa korrekta rutiner i händelse av skador.

 

Observera:

I händelse av en olycka måste du meddela PEMA inom 48 timmar efter olyckstillfället.

Underlåtenhet att anmäla skador kan leda till att du mistar ditt befintliga försäkringsskydd enligt undantagen för ansvarsskyldigheten.

 

The PEMA claim notification form can be downloaded here in PDF format:

 

Information om följderna vid underlåtenhet att uppfylla skyldigheten att ge information och förklaringar efter incidenter som omfattas av försäkring

Enligt avtalade överenskommelser måste du vid en incident som omfattas av försäkring förse oss med korrekta uppgifter för att förklara fakta (”förklaringsskyldighet”) samt korrekta uppgifter nödvändiga för att fastställa om incident omfattas av försäkring eller omfattningen av vårt ansvarsåtagande ("informationsskyldighet").

Om du bedrägligt eller avsiktligt inte lever upp till skyldigheten att lämna förklaringar och information kommer vi att befrias från vårt ansvarsåtagande.

Om du däremot inte lever upp till någon av dessa skyldigheter på grund av grov oaktsamhet, kan vårt ansvarsåtagande komma att begränsas i förhållande till omfattningen av din försummelse. Denna begränsning upphör att gälla om du kan bevisa att underlåtenheten att leva upp till skyldigheten inte berodde på grov oaktsamhet.